Práca s emóciami v poradenskom procese

25. – 26. október 2018

Prihláška

Zámerom seminára je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď terapeut/poradca pracuje s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient - poradca.

Ciele seminára

Na konci seminára by mali účastníci:

  • poznať možnosti práce s emóciami v poradenskom procese
  • vedieť využiť účinné techniky ktoré uľahčujú skúmanie a porozumenie emóciám
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa neutralizovali emočné stavy, ktoré príliš zaplavujú a bránia kognitívnemu spracovaniu hovoreného
  • poznať možnosti ukotvenia emocionálnych stavov
  • poznať a vedieť aplikovať vybrané experienciálne techniky v poradenskom procese

Workshop predstavuje druhý modul aktualizačného vzdelávania odborných zamestnancov v školstve a po absolvovaní všetkých troch modulov je možné získať 12 kreditov! Workshop je zároveň registrovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!

Miesto konania: Zborové centrum, Zvonárska 23, 040 01 Košice
Čas konania: 1. deň 8:30 – 15:30 a 2. deň 8:30 – 16:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Práca s emóciami v poradenskom procese

Košice, 25. – 26. október 2018
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org