Efektívny pomáhajúci rozhovor

28. – 29. september 2017

Prihláška

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve, manažéri ľudských zdrojov apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.

Tento kurz je akreditovaný v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov. Prvý z troch modulov vzdelávania Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
  • vedieť používať rôzne druhy otázok, posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
  • vedieť pracovať s časom a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
  • rozpoznať, ktoré zručnosti potrebujú rozvíjať, aby lepšie uchopili úlohy vyplývajúce z pracovnej roly vo vzťahu ku klientom

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 8:30 – 16:30 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 84 eur (74 eur pre tých, ktorí už absolvovali aspoň jeden workshop Coachingplus)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Efektívny pomáhajúci rozhovor

Bratislava, 28. – 29. september 2017
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org