Poradenská práca s jednotlivcom – inštitúcie

16. október – 12. december 2017

Prihláška

Pozývame vás na vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch.

Program pozostáva z troch modulov (workshopov)

 • Efektívny pomáhajúci rozhovor
 • Práca s emóciami
 • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odporei

Počet hodín: 51 (16 hod. jeden dvojdňovový modul). Počet kreditov MŠ: 12 kreditov za 3 dvojdňovové moduly). V prípade záujmu je možné získať aj kredity zo Slovenskej komory psychológov.

Zámery a ciele programu

Zámerom programu je predstaviť a precvičiť zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru, práce s emóciami klientov, ako aj zručnosti práce s motiváciou a odporom v kontakte s klientom.

Ciele

Na konci workshopu by mali účastníci:

 • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
 • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
 • viesť rozhovor takým spôsobom, aby napomohol klientovi k motivácii a zmene
 • vedieť pracovať s vlastnými emóciami a emóciami klienta a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
 • vedieť pracovať s odmietaním a odporom

Forma vzdelávania

 • analýza video ukážok
 • živé demonštrácie
 • analýza kazuistík
 • praktický tréning v menších skupinách, resp. dvojiciach
 • cvičenia
 • skupinová supervízia
 • individuálna supervízia práce

Cieľová skupina

Workshop je určený pre všetkých, ktorí pri svojej práci vedú rozhovory, ktoré by mali, mohli byť pomáhajúce – psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, vychovávatelia... Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou. Workshop je užitočný pre každého, kto potrebuje byť vo svojej práci zručný v komunikácii, ktorá podporuje vzťah s klientom aj v situáciách, ktoré sú konfliktné a klient nie je motivovaný spolupracovať. Klientom rozumieme deti i dospelých, s ktorými pracujeme poradensky, výchovne, v inštitúcii či ambulantne. Workshop vhodne modifikujeme podľa zloženia účastníkov tak, aby sme sa zacielili na špecifickú klientelu.

Termíny

Efektívny pomáhajúci rozhovor

16. – 17. október

Práca s emóciami

28. – 29. november

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

11. – 12. december

Miesto konania: Tornaľa (DeD)
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Zuzana Zimová
Cena: 170 Eur na 1 účastníka za všetky 3 dvojdňové moduly
Účastníci workshopu dostanú ku každému stretnutiu študijné materiály.
Garantom vzdelávania je Prof. Anton Heretik PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Chcem vedieť ešte viac
Poradenská práca s jednotlivcom – inštitúcie

Bratislava, 16. október – 12. december 2017
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org