Multidisciplinárne intervencie v rozvode

18. – 19. január 2018

Prihláška

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti

Cieľová skupina účastníkov

Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysokokonfliktných situáciách rodinného systému
  • vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu
  • poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu
  • poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode
  • vedieť vytvárať kontrakty s jednotlivými časťami spolupracujúceho systému (a to aj v situáciách, keď ľudia nechcú spolupracovať)
  • vedieť vytvárať dohody o spolupráci s inými pomáhajúcimi profesiami

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Zuzana Zimová, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Workshop vedú dvaja, v prípade vyššieho počtu účastníkov traja lektori.
Cena: 89 eur (respektíve 80 eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Bratislava, 18. – 19. január 2018
 
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org