Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny

6. – 7. december 2018

Prihláška

Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivými žiakmi, triedou, ako aj rodičmi.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť špecifickejšie viesť „Motivačné rozhovory“ so žiakmi a rodičmi takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky zúčastnené strany
  • vedieť byť počas rozhovoru so žiakmi a rodičmi intervenčne zameraný na reč zmeny u žiaka a rodičov
  • vedieť, aké sú prejavy odporu a jazyka zachovania daného stavu a podľa nich používať rôzne druhy otvorených otázok, reflexií, ako aj posilňujúce a validizačné techniky, ako aj techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • aplikovať „Motivačné rozhovory“ takým spôsobom, aby splnomocňoval žiakov a rodičov k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo

Druhý z troch modulov vzdelávania Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov, za ktoré je možné v rezorte školstva získať 12 kreditov. Týchto 12 kreditov získajú účastníci po absolvovaní všetkých troch modulov „Motivačných rozhovorov“.

Miesto konania: Bratislava, Luxorka – 4. posch., Štúrova 3
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Marta Špaleková
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny

Bratislava, 6. – 7. december 2018
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org