Rodina a rozvod – prvý modul

7. – 8. marec 2019

Prihláška

Coachingplus otvára v roku 2019 sériu workshopov, ktoré budú zamerané na rozvoj komunikačných a strategických zručností, ktoré je možno aplikovať pri práci s rodinným systémom v rozvode a po rozvode. Workshopy sú vhodné pre všetky profesie, ktorých sa téma dotýka – pre psychológov, sociálnych pracovníkov, právnikov, mediátorov, alebo pedagógov.

Zámer workshopu

Zámerom stretnutí je precvičiť tie komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajúcim pracovníkom umožňujú pri práci s deťmi aj dospelými v náročných rozvodových aj porozvodových sporoch

 • Vytvoriť bezpečný kontakt a uzavrieť zmysluplný kontrakt
 • Podporiť motiváciu a zaangažovanosť pre vzájomnú spoluprácu
 • Posúdiť štádium konfliktu v rodinnom systéme a na základe tohto posúdenia vhodne intervenovať
 • Posúdiť štádium procesu rozchodu a rozvodu a na základe takejto diagnostiky vhodne intervenovať
 • Posúdiť riziká a ohrozenia, ale aj silné stránky a zdroje rodiny a následne zvoliť vhodné stratégie a metódy
 • Vedieť pracovať s deťmi a adolescentmi v rozvodových a porozvodových sporoch
 • Vedieť pracovať s rodičovským párom v rozvodových a porozvodových sporoch
 • Vedieť používať také metódy práce, ktoré sú vhodné a primerané intenzite konfliktu v rodine
 • Vedieť zvládať krízové a rizikové situácie s deťmi, dospelými, širšou rodinou, právnikmi ako aj s inými ľuďmi v procese rozvodu a po rozvode
 • Aplikovať nedirektívne aj direktívne spôsoby práce s deťmi aj dospelými a intervencie vhodné pre daný kontext
 • Vedieť vytvárať systémy spolupráce a intervenčné tímy
 • Systematicky vyhodnocovať efektivitu a zmysluplnosť intervencií

Formy práce – video analýzy, kazuitiky, rodové aktivity, cvičenia, diskusie, práca s manuálmi, experienciálne aktivity. Súčasťou vzdelávania budú okrem materiálov, ktoré dostanú frekventanti k dispozícii aj dve špecializované príručky so štruktúrovanými programom a aktivitami do praxe – Rodičia a rozvod, Deti a rozvod.

Workshopy sú akreditované Slovenskou komorou psychológov aj Ministerstvom školstva SR.

Obsah prvého modulu

Vytváranie kontaktu s klientmi, Tvorba kontraktu (formálny, obsahový, psychologický, percepčný, politický), Posúdenie a diagnostika systému v kontexte profesie a odbornej role, Tvorba intervenčného plánu za základe potrieb a možností členov rodiny aj širšieho systému. Kontrola a pomoc v rozvodovej a porozvodovej spolupráci.

Miesto konania: Žilina
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová, PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt, Žilina: InstitutVAP@gmail.com, mobil: +421 949 670 650

Chcem vedieť ešte viac
Rodina a rozvod – prvý modul

Žilina, 7. – 8. marec 2019
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org