Ľudia

Sme profesionáli v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, certifikovaní experti pre oblasť supervízie jednotlivcov aj organizácií, alebo inak povedané ľudia, ktorí sprevádzajú iných ľudí pri riešení ich životných a profesných ťažkostí.

Vladimír Hambálek, Mgr.

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

KONTAKT | vladimir@coachingplus.org | +421 905 323 201

Ivan Valkovič, PhDr.

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii a supervízii. Ďalej sa vzdeláva v metódach organizačného rozvoja a v supervízii. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Do roku 2005 bol riaditeľov celoslovenskej siete manželských a rodinných poradí (Centrá poradensko-psychologických služieb) a dodnes je aktívnym supervízorom Asociácie manželských a rodinných poradcov. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, má skúsenosti s assessment centrom. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

KONTAKT | valkovic@coachingplus.org | +421 903 722 874

Zuzana Zimová, Mgr.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

KONTAKT | zuzana@zuzanazimova.sk | +421 907 270 550

Štefánia Hrivňáková, Mgr.

Certifikovaná trénerka manažmentu a kouč so zameraním na komplexný manažérsky rozvoj, koučing, delegovanie, facilitovanie a moderovanie, obchodné zručnosti, prípravu hodnotiteľov, tréning trénerov, BSC, TQM a pod. Je držiteľka certifikátu Oxford Psychologists Press - Veľká Británia, certifikátu tréner manažmentu od British Council, certifikátov USAID Slovensko, certifikátu Inštitútu personálneho rozvoja, certifikátu Redshae Associates Veľká Británia, Institut of Personel and Development Londýn - Veľká Británia a ďalších. Okrem manažmentu sa špecializuje na spojenie spirituality a leadershipu v celospoločenskom kontexte. V oblasti ignaciánskej spirituality absolvovala niekoľko odborných seminárov a poskytuje aj duchovné sprevádzanie v tejto tradícii, ktoré prehlbuje ďalším štúdiom.

KONTAKT | hrivnakova@coachingplus.org

Božena Hambálková Polčičová, Mgr.

Systemická terapeutka, inštruktorka outdoorových programov. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvovala dlhodobý výcvik v systemickom prístupe k poradenstvu a psychoterapii, výcvik v naratívnej terapii, tréning trénerov, vzdelávanie v metódach zážitkovej pedagogiky a viaceré krátkodobé výcviky. Pracovala na oddelení výchovnej a psychologickej prevencie a ako lektorka v Outward Bound Slovensko. Špecializuje sa na prácu s mládežou, rodinami a aplikáciu zážitkového vzdelávania v rozvoji jednotlivcov, tímov a organizácií. Momentálne je na materskej dovolenke.

Zuzana Mihálková

Asistentka a pravá ruka Coachingplus. Absolvovala výcvik vo filiálnej terapii a rodičovskú skupinu v behaviorálnych intervenciách u detí. Zaujíma sa o prácu s deťmi so špecifickými vývinovými potrebami a o programy rozvíjajúce rodičovské zručnosti a kompetencie vo vzťahoch.

KONTAKT | mihalkova@coachingplus.org | +421 911 324 040