Ľudia

Sme profesionáli v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, certifikovaní experti pre oblasť supervízie jednotlivcov aj organizácií, alebo inak povedané ľudia, ktorí sprevádzajú iných ľudí pri riešení ich životných a profesných ťažkostí.

Vladimír Hambálek, Mgr.

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

KONTAKT | vladimir@coachingplus.org | +421 905 323 201

Ivan Valkovič, PhDr.

Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii a supervízii. Ďalej sa vzdeláva v metódach organizačného rozvoja a v supervízii. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Do roku 2005 bol riaditeľom celoslovenskej siete manželských a rodinných poradí (Centrá poradensko-psychologických služieb) a dodnes je aktívnym supervízorom Asociácie manželských a rodinných poradcov. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, má skúsenosti s assessment centrom. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

KONTAKT | valkovic@coachingplus.org | +421 903 722 874

Zuzana Zimová, Mgr.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

KONTAKT | zuzana@zuzanazimova.sk | +421 907 270 550

Štefánia Hrivňáková, Mgr.

Certifikovaná trénerka manažmentu a kouč so zameraním na komplexný manažérsky rozvoj, koučing, delegovanie, facilitovanie a moderovanie, obchodné zručnosti, prípravu hodnotiteľov, tréning trénerov, BSC, TQM a pod. Je držiteľka certifikátu Oxford Psychologists Press - Veľká Británia, certifikátu tréner manažmentu od British Council, certifikátov USAID Slovensko, certifikátu Inštitútu personálneho rozvoja, certifikátu Redshae Associates Veľká Británia, Institut of Personel and Development Londýn - Veľká Británia a ďalších. Okrem manažmentu sa špecializuje na spojenie spirituality a leadershipu v celospoločenskom kontexte. V oblasti ignaciánskej spirituality absolvovala niekoľko odborných seminárov a poskytuje aj duchovné sprevádzanie v tejto tradícii, ktoré prehlbuje ďalším štúdiom.

KONTAKT | hrivnakova@coachingplus.org

Lenka Uherová, Mgr.

Vo svojej praxi sa opiera o aplikovanú pozitívnu psychológiu, a humanistický prístup (PCA). Klientov sprevádza v sebapoznaní a pomáha im nájsť v sebe dlho nevyužívané schopnosti a zručnosti, ktorými následne dokážu zlepšiť kvalitu svojho života. Pracuje s jednotlivcami v rôznych životných situáciách a s rôznymi osobnými ťažkosťami. Poskytuje tiež rodinné a párové poradenstvo, ako aj emočné podporné sedenia pre deti a čerstvých rodičov. Vedie tiež sebarozvojové skupiny a skupiny zamerané na tréning efektívnej komunikácie vo vzťahoch. Má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou a poskytovaním EAP služieb pre korporátne spoločnosti na Slovensku, v Bulharsku, Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Belgicku a Luxembursku. V súčasnosti tiež spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami , pre podporu a skvalitnenie života ľudí s vážnymi a neliečiteľnými ochoreniami.

KONTAKT | lenka.uherova@yahoo.com | +421 948 102 817

Silvia Gallová, Mgr., PCC

Koučka, mentorka koučov, trénerka, mediátorka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych prefesií. Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov. Je držiteľkou Diploma in Business Coaching a Diploma in Coaching Supervision. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí. Je členkou ICF a registrovanou mediátorkou na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností a na koučovanie v organizáciách. Téme vzdelávania a rozvoja lídrov sa venuje aj na akademickej pôde na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Prahe.

KONTAKT | gallova@gmail.com | +421 905 769 931

Jozef Stopka, Ing., PCC

Po vysokoškolskom štúdiu na Vysoká Škole Ekonomickej - Fakulta Riadenia, Bratislava pracoval v oblasti marketingu a riadenia ľudí. Bol programovým riaditeľom Rádia Forte a A&R (artist and repertoir) director a Marketing director v hudobnom vydavateľstve Universal Music. Po ukončení manažérskej praxe sa venoval rozvoju komunikačných a interpersonálnych zručností obchodníkov, manažérov a koučovaniu popredných umelcov v Československu. Ďalej sa vzdelával v oblasti rozvoja ľudí. Spĺňa kritériá profesionálneho certifikovaného kouča (PCC) medzinárodnej federácie koučov (ICF), je certifikovaný majster praktikant neurolingvistického programovania (akreditovaný American Union of NLP) a mediátor (Slovenská spoločnosť pre mediáciu). Hovorí anglicky a pasívne nemecky.

KONTAKT | stopka@blowback.sk

Mgr. Marta Špaleková

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny výcvik (2008), psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka (2009), výcvik v motivačných rozhovoroch (2010) a arteterapeutický výcvik (2011, 2014). V praxi je od roku 1998, pracovala ako terénny sociálny pracovník s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. Neskôr sa venovala práci v terapeutickej komunite s dospelými a mladistvými drogovo závislými a ich rodinnými príslušníkmi. Niekoľko rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

KONTAKT | spalekova.marta@gmail.com