Rozvojový program Vedenie virtuálnych tímov

Tímy pracujúce vo virtuálnom prostredí sú moderným javom, ktorý naberá také rozmery, že ho už viac nemožno prehliadať. Prichádzajú nové lídrovské výzvy ako udržať strategické smerovanie firmy a angažovanosť zamestnancov vo virtuálnom prostredí bez možnosti osobného kontaktu lídra so zamestnancami a ani zamestnacami medzi sebou. Súčasne predstavuje výzvu v nutnosti skombinovať moderné technológie a pomocné online nástroje s vedením ľudí.

Preto sme pre vás pripravili sériu tréningov s cieľom rozvíjať zručnosti vedenia virtuálnych tímov na rozličných úrovniach organizácie.

Virtuálne tímy ako nová výzva leadershipu

Trvanie: 1 deň
Dátum: jeseň 2018

Na tréningu sa zameriame na nastavenie a udržanie strategického smerovania firmy vo virtuálnom prostredí a na kompetenčný model lídra v novom prostredí virtuálnej reality.

Po absolvovaní tréningu pre lídrov virtuálnych tímov budú učastníci vedieť naplánovať založenie virtuálneho tímu, predvídať a vyhnúť sa známym rizikám pri jeho zakladaní. Budú rozumieť, aké typy zručností a schopností je potrebné rozvíjať u líniových manažérov a team lídrov – angažovanosť zamestnancov, komunikácia a podnecovanie inovácií vo virtuálnom prostredí. Budú tiež vedieť aplikovať štýl vedenia ľudí, ktorý najviac zodpovedá potrebám virtuálneho prostredia.

Leadership virtuálnych tímov pre stredný manažment

Trvanie: 2 dni
Dátum: 7 – 8. jún 2018

Kurz určený prvolíniovým manažérom a team lídrom virtuálnych tímov má za cieľ poskytnúť odpovede nevyhnutné pre riadenie a rozvoj zamestnancov v prostredí, kde nedochádza k osobnému stretnutiu medzi jednotlivými členmi tímu a manažmentom. Riadenie na diaľku kladie na manažéra vysoké nároky, nielen z pohľadu jeho intelektuálnych schopností, ale aj emočnej inteligencie a medzikultúrnej orientácie.

Na tréningu spoznáme tajomstvo ako pracovať vo virtuálnom tíme ako v skutočnej realite. Absolvent tréningu získa kompetencie a postoje virtuálneho prostredia a dokáže vedome pracovať s komunikáciou a priamo, ale s rešpektom viesť členov svojho tímu k výsledkom. Dokáže využívať koučovací prístup vo svojej práci, rozumie motivačným „driverom“ jednotlivých členov svojho virtuálneho tímu a tým ich dokáže motivovať k lepším výkonom. So všetkými schopnosťami z tréningu je schopný viesť individuálne a skupinové stretnutia rôznych typov virtuálnych stretnutí na vysokej úrovni, uplatňujúc zručnosti budovania dôvery, hlbokého počúvania, kladenia efektívnych otázok a priameho reflektovania informácií a emócií prebiehajúcich na virtuálnom stretnutí. Zameriame sa aj na samotné riadenie výkonu a plnenia pracovných úloh v tomto špecifickom pracovnom prostredí.

Majstrovstvo viesť virtuálne stretnutia

Trvanie: 2 dni
Dátum: jeseň 2018

Tento nadstavbový kurz je určený absolventom modulu Leadership virtuálnych tímov pre stredný manažment. Zručnosti majstrovstva viesť virtuálne stretnutia si môžu zlepšiť aj manažéri, ktorí už vedú virtuálne tímy a chceli by sa zlepšiť vo vedení rôznych typov virtuálnych stretnutí.

Po skončení kurzu bude absolvent vedieť navrhnúť rôzne typy virtuálnych stretnutí pre svoj tím v závislosti od konkrétnych zámerov a pre rôzne príležitosti. Bude vedieť aplikovať zručnosti virtuálnych diskusií, zberu údajov a informácií, participatívne rozhodovanie vo virtuálnom tíme, ako aj riadenie samotného procesu virtuálneho stretnutia. Zdokonalí sa v moderovaní virtuálnej diskusie a v používaní rozličných diskusných „rozbušiek“. Zároveň spozná rozličné technologické nástroje umožňujúce a uľahčujúce prácu vo virtuálnom prostredí.

Programom sprevádzajú

Mgr. Silvia Gallová, PCC

Koučka, mentorka koučov, trénerka, mediátorka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych profesií. Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov. Je držiteľkou Diploma in Business Coaching a Diploma in Coaching Supervision. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom, a teda virtuálnom prostredí. Je členkou ICF a registrovanou mediátorkou na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností a na koučovanie v organizáciách. Téme vzdelávania a rozvoja lídrov sa venuje aj na akademickej pôde na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Prahe.

Ing. Karol Herian, PhD.

Vyštudoval kybernetiku a filozofiu, pracoval v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave bol redaktorom kultúrneho týždenníka, pracoval v rôznych medzinárodných vzdelávacích tímoch a projektoch, viedol univerzitnú katedru. Od roku 2009 pracuje ako tréner soft skills, lektor a kouč, je absolvent množstva domácich a zahraničných výcvikov a asistuje pri rozvoji ľudí, tímov a organizácii, ktoré pracujú v medzinárodnom (i virtuálnom) prostredí. V rámci leadership programov podporuje manažérov pri efektívnej komunikácii, rozvíjaní vnútornej motivácie a zodpovednosti pracovníkov a predovšetkým pri práci s tímami - budovanie dôvery a posilňovanie tímovej synergie, facilitácia a vedenie skupinových procesov.

Mgr. Štefánia Hrivňáková

Certifikovaná trénerka manažmentu a kouč so zameraním na komplexný manažérsky rozvoj, koučing, delegovanie, facilitovanie a moderovanie, obchodné zručnosti, prípravu hodnotiteľov, tréning trénerov, BSC, TQM a pod. Je držiteľka certifikátu Oxford Psychologists Press - Veľká Británia, certifikátu tréner manažmentu od British Council, certifikátov USAID Slovensko, certifikátu Inštitútu personálneho rozvoja, certifikátu Redshae Associates Veľká Británia, Institut of Personel and Development Londýn - Veľká Británia a ďalších. Osobné skúsenosti s prácou vo virtuálnom tíme získala počas práce pre Svetovú banku (World Bank). Okrem manažmentu sa špecializuje na spojenie spirituality a leadershipu v celospoločenskom kontexte.

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org