Diploma in Coach Supervision

Certifikovaný výcvik v supervízii koučovania so Sandrou Wilson MCC na Slovensku, 2017

Po úspešnom ukončení špecializovaného výcviku v koučovaní s certifikovanou výcvikovou a supervíznou transakčnou analytičkou, koučkou a supervízorkou Sandrou Wilson MCC, Mprof. sme sa opäť rozhodli spolu otvoriť ďalší výcvik, tento krát zameraný na supervíziu koučovania ako neoddeliteľnú súčasť odborného a profesného rozvoja koučov a supervízorov.

Sandra Wilson MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Sandra Wilson pôsobila väčšinu svojho pracovného života v oblasti ľudských zdrojov a rozvoja organizácií. Dnes je Sandra hosťujú cou profesorkou na University of Strath clyde a na Open College, vedúcou Škót skeho cen tra rozvojovej transakčnej ana lýzy (Scottish Centre for Developmental Tran sac tional Analysis) a riaditeľkou Medzinárodného centra firemnéhokoučovania (International Centre for Business Coaching).

Supervízia predstavuje metódu profesionálneho rozvoja kvalifikujúcich sa a kvalifikovaných koučov v kontexte ich praxe. Ponúka koučom príležitosť naučiť sa a rozvíjať sa cez reflexiu a dialóg a osobnostne a profesionálne rásť. Ponúka koučom využiť podobné zdroje ako oni ponúkajú svojim klientom.

Medzinárodné koučovacie organizácie požadujú, aby boli študujúci aj skúsení kouči v pravidelnej a neustálej supervízii. Preto sa bude potreba akreditovaných supervízorov koučovania zvyšovať. Výcvik je vhodný pre certifikovaných koučov s viacročnou praxou, prípadne akreditovaných supervízorov so skúsenosťami s koučovaním, ktorí si chcú rozšíriť pole pôsobnosti.

Prostredníctvom výcviku Diploma in Coach Supervision a súčasnej supervízie ďalej podporujeme a rozvíjame vašu odbornosť. Tento program je navrhnutý tak, aby vytváral komunitu koučov, systémy a organizácie s dobre trénovanými, vzdelanými supervízormi, ktorí rozumejú etike, povinnostiam, praxi a definovaným charakteristikám koučingu ako profesie. Vidíme supervíziu nie ako výcvik pokročilých koučov, ale ako paralelnú profesiu, ktorá slúži komunite koučov a ďalej ju podporuje.

Prehľad programu

 • Program je otvorený pre kvalifikovaných koučov s viacročnými skúsenosťami, ktorí dokážu reflektovať vlastnú prax a osobný rozvoj, a ktorí by chceli aktívne prispievať k rozvoju profesie
 • Tréning sa bude realizovať počas 8 dní, 3 x 2 dňové moduly plus záverečné 2 dni assessment
 • Program je náročný, vyžaduje si prebrať zodpovednosť za svoj rozvoj a zároveň je zážitkový
 • Je zameraný na nácvik zručností, no opiera sa o dôkladnú teoretickú bázu
 • Ide o mix precvičovania vedenia supervíznych rozhovorov, aplikovanú psychológiu a etiku
 • Súčasťou tréningu je precvičovanie s rovesníkmi a praktizujúcimi koučmi
 • Ukončenie výcviku je formou prezentácie supervízneho portfólia a záverečnou ústnou skúškou
 • Predchádzajúci program udeľoval 75 kreditov CCEU – program je v súčasnosti v procese reakreditácie ICF

Štruktúra a obsah výcviku

Tento výcvikový kurz predstavuje osvedčené, vyskúšané a otestované teórie a celú škálu supervíznych modelov. Taktiež ponúka rozsiahle príležitosti precvičovania, reflexie a integrácie, je silne zážitkový.

Obsah pokrytý v programe zahŕňa

 • Čo je supervízia a ako súvisí s koučovaním
 • Model supervízie
 • Uzatváranie kontraktov
 • Pracovné aliancie a osobnostné typy
 • Dynamika vzťahov vrátane mocenských vzťahov
 • Stratégie a intervencie
 • Prenos a protiprenos
 • Štýly učenia a zručnosti spätnej väzby
 • Etické a právnické otázky
 • Firemné otázky a povedomie o organizačných procesoch
 • Riadenie diverzity (rozmanitosti)
 • Vyhodnotenie a reflexia
 • Udržiavanie supervízneho vzťahu
 • Supervízia jeden na jedného
 • Viacúrovňová supervízia
 • Skupinová supervízia
 • Interná supervízia

Termíny

Dvojdňové výcvikové moduly

21. – 22. marec 2017
2. – 3. máj 2017
13. – 14. jún 2017

Ústne skúšky a assessment

11. – 12. júl 2017

Tlmočenie na výcviku bude zabezpečené.

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org