Práca s rodinou a vzťahová väzba

13. február 2020 – 4. jún 2021

Prihláška

Zámerom programu je prehĺbiť u účastníkov poradenské zručnosti informované teóriou vzťahovej väzby pri práci s rizikovými rodinami, alebo deťmi v rodinách, ktoré zažili komplexnú vývinovú traumu.

Vzdelávací program integruje

 • Teóriu vzťahovej väzby
 • Teóriu komplexnej traumy
 • Teóriu práce so systémami a subsystémami
 • Poradenské/sprevádzajúce intervencie pre deti
 • Poradenské/sprevádzajúce intervencie pre rodičov a rodinný systém

Program je vhodný pre poradenských psychológov, klinických psychológov, sociálnych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, duchovných a iných pomáhajúcich profesionálov, ktorí si chcú rozšíriť svoje kompetencie o prácu s celou rodinou

Obsah 10 modulového tréningového programu

Sebaskúsenosť v skupine

(3 dvojdňové stretnutia)

 • Tématická skupina: moja profesionálna a osobná identita, môj potenciál a limity, dynamika mojej osobnosti – ako ja súvisím s mojou profesiou
 • Tematická skupina: ja v systéme vzťahov a interakcií, moje roly a ich prieniky, moje hranice, blízkosť a odstup, autorita a empatia, práca s vlastnou mocou a posilnením
 • Tematická skupina: životné krízy a vývinové traumy a zdroje u mňa a iných ľudí, zaobchádzanie s vlastnými slepými, hluchými a citlivými miestami v kontexte vzťahov s ľuďmi a práca so zraniteľnosťou

Nácvik komunikačných zručností, stratégií a intervencií v kontexte práce s rodinou

(5 dvojdňových stretnutí)

Vytváranie kontaktu s rodinou na základe teórie vzťahovej väzby

 • Úvodný rozhovor s objednávateľom
 • Úvodný rozhovor rodičmi
 • Úvodný rozhovor s dieťaťom
 • Úvodný rozhovor s celou rodinou

Práca s motiváciou k zmene

 • Motivačné stratégie pri práci s deťmi
 • Motivačné stratégie pri práci s rodičmi
 • Motivácia širšieho systému ku koordinovanej kooperácii

Komplexné posúdenie a diagnostika dynamiky rodinného systému

 • Posúdenie aktuálnej životnej situácie rodiny a vplyvu tejto situácie na dynamiku správania, prežívania a vzťahov v rodine
 • Diagnostika traumy a vývinu všetkých členov rodiny so špecifickým dôrazom na témy vzťahovej väzby
 • Posúdenie dynamiky rodič – dieťa v kontexte vzťahovej väzby
 • Posúdenie interakčných vzorcov a cirkulárnych procesov vo vzťahu k napĺňaniu potrieb všetkých členov rodiny

Plánovanie intervencií a ich koordinácia

 • Indikácia a kontraindikácia špecifických intervencií v rodine vzhľadom k potrebám a možnostiam rodiny
 • Možnosti a limity kombinácie rôznych typov intervencií pre rodinu a stratégií práce s členmi rodiny
 • Zručnosti kontraktovania v kontexte rodinného poradenstva

Intervenčné možnosti a poradenské programy

 • Preventívne intervencie zamerané na podporu funkčného rodičovstva opierajúce sa o teóriu vzťahovej väzby
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých založené na mentalizácii, informované prácou s komplexnou traumou
 • Individuálna práca s dieťaťom založená porozumení traumatického vývinu a hrových/kreatívnych intervenciách
 • Poradenstvo pre rodičovské páry zamerané na deeskaláciu konfliktov a sanáciu vzťahu
 • Intervencie zamerané na posilnenie vzťahu v interakciách rodič –dieťa založené na verbálnych intervenciách (kognitívnych, emocionálnych, vzťahových, behaviorálnych), kreatívnych intervenciách, pozorovaní a práci s videom
 • Systémové rodinné intervencie reorganizujúce interakčnú dynamiku vzťahov a rodinné naratívy

Špecifické otázky práce s rodinou

 • Etické otázky pri práci s rodinou
 • Rodovo a kulturálne citlivá práca, antiopresívne a splnomocňujúce/posilňujúce intervencie
 • Kooperácia vo vnútri tímu, ktorý pracuje s rodinou, kooperácia s inými odborníkmi
 • Písanie záznamov a správ

Rozvoj identity rodinného poradcu

(2 dvojdňové stretnutia)

 • Supervízia videonahrávok praxe
 • Integrácia osobného a odborného v identite rodinného poradcu
 • Tvorba vlastného pracovného rámca a modelu intervencií

Dátumy stretnutí

13. – 14. február 2020
04. – 05. jún 2020
17. –18. september 2020
22. –23. október 2020
10. – 11. december 2020
21. – 22. január 2021
04. – 05. marec 2021
22. – 23. apríl 2021
13. – 14. máj 2021
03. – 04. jún 2021

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Zuzana Zimová, Vlado Hambálek a hosťujúci lektori zo zahraničia (podľa témy)
Cena: 95 eur jedno dvojdňové stretnutie
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac
Práca s rodinou a vzťahová väzba

Bratislava, 13. február 2020 – 4. jún 2021
Titul, meno a priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Adresa: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Adresa pracoviska:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org