SUPERVÍZIA TÍMOV A ORGANIZÁCIÍ

12. – 13. január 2023 od 09:00 do 17:00 / 08:30-15:30

Päť modulový výcvik

Prihláška

Prvý modul z piatich, výcviku v supervízii organizácií. Zámerom programu je rozšíriť supervízne kompetencie, vedomosti aj zručnosti supervízorov o supervíziu manažérskej role, supervíziu tímu a supervíziu organizácie. Na konci programu budú účastníci:

 • Rozumieť psychodynamike role manažéra v organizácii
 • Mať nástroje, postupy, metódy a stratégie ako reflektovať prácu lídra/manažéra v organizácii
 • Chápať špecifiká dynamiky malých skupín, tímov a oddelení
 • Mať schopnosti intervenovať v role supervízora do tímu a podporiť tak tím v jeho sebaorganizácii
 • Poznať rozdiely medzi supervíziou tímu a supervíziou v tíme a vedieť s týmito rozdielmi pracovať
 • Vedieť rozpoznávať štruktúry a procesy v rôznych typoch organizácií a rozumieť tomu, ako reflektovať tieto procesy a ich vplyv na prácu organizácie s klientmi
 • Vedieť aplikovať špecifické stratégie supervízie organizácie v praxi supervízora

Dátumy stretnutí

Výcvik bude prebiehať v roku 2023

 • 12., 13. 1
 • 9., 10. 2.
 • 16., 17. 3.
 • 27., 28. 4.
 • 25.,26. 5.

Štruktúra programu

Modul 1. Supervízia lídra/manažéra a jeho role

Zámerom prvého modulu je hlbšie porozumenie role manažéra. Zároveň sa budeme sústrediť na vedomé aj nevedomé aspekty dynamiky vzťahu v dyáde supervízor – manažér a jeho špecifikám, ako aj úlohám a zodpovednostiam supervízora v kontexte profesionálneho rozvoja manažéra. Fokus modulu bude na to ako supervidovať témy pracovného kontextu manažéra, zručností, kompetencií a schopností manažéra, rozvoja osobnosti manažéra a súčasnej role manažéra v organizácii. Modul ponúkne niekoľko supervíznych modelov, ktoré sa môžu využiť pri supervízii vedenia a riadenia ľudí.

Modul 2. Supervízia v tíme

Modul „supervízia v tíme“ má za cieľ predstaviť a vytvoriť možnosti pre nácvik špecifických zručností takéhoto typu spolupráce s tímom. Budeme sa venovať princípom a stratégiám ako viesť spoločný rozbor prípadu, diskusie alebo štruktúrované reflexie priebehu konzultácie s klientom a spätná väzba, reflexie vedenia určitého programu alebo aktivity s klientmi (vstupný rozhovor, diagnostika, voľnočasové aktivity), ako reflektovať a zamerať sa na rozbor vzniku záťažovej, krízovej situácie s klientmi ale aj tomu ako podporiť tím v reflexii jeho konkrétnych skúseností s nejakou všeobecnejšou témou (napríklad „agresívny klient“, „riziká relapsov..“). Dôraz budeme klásť aj na špecifiká supervízie multidisciplinárnych tímov.

Modul 3. Supervízia tímu

Tretí modul „supervízia tímu“ pomôže frekventantom v tom nájsť a osvojiť si efektívne supervízne stratégie, ktoré pomôžu tímom pri sprehľadňovaní kompetencií pracovníkov, ich náplní práce, rovnako ako aj postojov jednotlivých členov tímu k ich práci v tíme. Zároveň podporíme supervízorov v tom, aby vedeli umožniť tímu v tomto type supervízie reflektovať ich neformálne role, kvalitu a vývoj spolupráce medzi členmi tímu, kvalitu komunikácie a prevládajúcu atmosféru v tíme. Frekventanti dostanú nástroje, ktoré im pomôžu v praktickej práci s tímami na témach prepojenia tímu a ďalšími ľuďmi v organizácii (ďalšími programami a vedením), starostlivosť tímu o seba, učenie sa tímu zo skúseností a kontinuálny profesionálny rozvoj tímu.

Modul 4. Kompetencie supervízora organizácie

Modul so zameraním na kompetencie supervízora organizácie sa bude špecificky venovať konkrétnym supervíznym zručnostiam a postupom viažucim sa na proces poradenstva organizáciám (tak ako organizačný poradca), facilitačným a koučovacím modelom, kompetenciám a zručnostiam, ktoré pomáhajú supervízorovi pracovať s celým organizačným systémom a jeho časťami, rolami a zodpovednosťou, ako aj špecifickým supervíznym kompetenciám viažucim sa na reflexiu toho, čo sa deje v systéme organizácie, organizačnému učeniu sa a organizačnému rozvoju. Frekventantom priblížime spôsoby ako sa zamerať na program organizácie a prípadne zmeny v organizačnom prostredí a kultúre organizácie

Modul 5. Nevedomé dynamiky supervízie organizácie

Posledný modul nadstavbového vzdelávania pre supervízorov sa zameria na tie metódy supervíznej praxe, ktoré pomáhajú organizáciám hlbšie reflektovať procesy, ktoré sa dejú skryto a „pod povrchom“ organizácie. Zároveň sa frekventanti naučia postupy a stratégie, ktoré facilitujú zrelé vzťahy medzi jednotlivými skupinami v organizácii a jej klientmi a pomáhajú vytvárať explicitné dohody vo vnútri organizácie a mimo nej. Obsah modulu bude zameraný aj na témy emócií, najmä na to, ako sa vysporiadať s emocionálnou stránkou organizácie aj jej dopadom na klientov organizácie.

Metódy práce na výcviku

Kazuistiky, reflexie v skupinách, demonštrácie supervíznych rozhovorov, stratégií, modelov a prístupov, akčné učenie, video ukážky a ich reflexia.

Materiály k výcviku

Frekventanti dostanú ku každému modulu materiály a cvičebnicu.

Miesto konania: Bratislava, budova Luxor 4. poschodie, Štúrova 3, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 , registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Zuzana Zimová a Vlado Hambálek + prizvaní hostia (špecialisti) v jednotlivých témach výcviku
Cena: 990 eur za celý výcvik, možné rozloženie platby dohodou
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org


Supervízia tímov a organizácií

Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Telefónne číslo (mobil): *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org