Aplikovanie Motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov

19. september - 20. september 2024

21. október - 22. október 2024

2. december - 3. december 2024

Prihláška

Motivačné rozhovory sú metóda, ktorá pomáha ľuďom poznať svoj existujúci alebo blížiaci sa problém a vedie ich k snahe niečo s ním urobiť. Cieľom je, aby v sebe človek našiel vnútornú motiváciu k zmene a aby sa nemusel vytvárať tlak zvonku. Motivačné rozhovory sú zamerané na pomoc pri prekonávaní nerozhodnosti a pomáhajú klientovi podstúpiť cestu ku zmene.

Vzdelávací program pozostávajúci z troch dvojdňových modulov ponúka priestor pre nácvik zručností, čo nám pomáhajú efektívne pracovať s nemotivovanými alebo málo motivovanými klientmi. Je vhodný pre všetkých, ktorí chcú porozumieť práci s motiváciou a nacvičiť si komunikačné zručnosti, ktoré vnútornú motiváciu k zmene podporujú.

Vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR ako inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín s možnosťou získania 3% príplatku a to v prípade absolvovania všetkých 3 modulov. Za každý modul je možnosť získať zdravotné kredity SKP.

Hlavný cieľ vzdelávania

Zámerom workshopov je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť praktické zručnosti práce s motiváciou a špecifické vedomosti odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom, párom, rodičmi a skupinou. . Na jednotlivých workshopoch sa budeme venovať aplikovaniu „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom a skupinou, pri práci s odporom, nácviku a v supervízii.

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetkých, ktorí sa stretávajú s nemotivovanými a nespolupracujúcimi klientmi, prípadne klientmi v odpore a chceli by si zdokonaliť svoje zručnosti pri práci s nemotivovanými či málo motivovanými klientmi. Môže ísť o rôzne profesie – psychológovia, koučovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.

Forma vzdelávania

 • analýza video ukážok
 • živé demonštrácie
 • analýza kazuistík
 • praktický tréning v menších skupinách, resp. dvojiciach
 • cvičenia
 • supervízia práce

Termíny dvojdňových modulov

 • 19. – 20. september 2024
 • 21. – 22. október 2024
 • 2. – 3. december 2024

Obsah jednotlivých modulov

19. – 20. september 2024

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom a skupinou

Zámerom workshopu je predstaviť základné princípy a teoretické východiská. Proces zmeny. Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ s jednotlivcom, s rodinou a so skupinou. Na konci workshopu by mali účastníci vedieť:

 • Predviesť „Motivačný rozhovor“ s jednotlivcom, rodičmi, párom alebo skupinou takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň intrapsychické alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú jednotlivca, rodiča alebo vychovávateľa, školu, rodinu, či iný systém.
 • Počas rozhovoru preukázať zručnosť uzatvárať kontrakt, budovať psychoterapeutický alebo poradenský vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní, jednotlivca, rodičov alebo vychovávateľa, ako aj školy a rodiny či iného systému.
 • Opísať poradenský alebo terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta.
 • V rozhovore používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie jednotlivca, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú životný svet jednotlivca a primerane zvládať svoje impulzy.

21. október – 22. október 2024

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny

Úvod do práce s klientom, žiakom alebo rodičom v odpore, osvojenie techník a zručnosti práce s klientom v odpore. Práca s ambivalenciou a porozumenie reči status quo a reči zmeny. Na konci workshopu by mali účastníci vedieť:

 • Predviesť rozhovor s jednotlivcom, rodičmi alebo vychovávateľom, či skupinou, párom alebo rodinou takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky zúčastnené strany.
 • Byť počas rozhovoru s jednotlivcami intervenčne zameraný na vzťah alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene, ísť s prejavmi odporu.
 • Nájsť slová a výrazy zmeny a podľa nich používať rôzne druhy reflexií, posilňujúce a validizačné techniky, ako aj techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti.
 • V rozhovore splnomocňovať jednotlivca, rodičov, skupinu k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo.

2. – 3. december 2024

Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – nácvik a supervízia

Záverečná časť, súhrn nadobudnutých vedomostí a zručností pri aplikovaní „Motivačných rozhovorov“ v praxi. Na konci workshopu by mali účastníci vedieť:

 • Využiť primerané intervenčné stratégie podľa potrieb konkrétneho jednotlivca, rodičov alebo vychovávateľa v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch.
 • Použiť inovatívne intervenčné stratégie podľa potreby jednotlivcov a skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
 • Predviesť facilitovanie rozhovoru v dyáde a v skupine takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie jednotlivcov a skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel práce systému.
 • Priniesť do supervízie prípady zo svojej praxe a spolu so supervízorom a ostatnými účastníkmi vzdelávacieho programu pracovať na lepšom uvedomovaní si svojich intervencií a zlepšovaní „Motivačných rozhovorov“ v praxi.

Miesto konania: Bratislava, budova Luxor 4. poschodie, Štúrova 3, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 , registrácia účastníkov začína pol hodinu pred začiatkom výuky
Lektori: Mgr. Marta Špaleková, Mgr. Vladimír Hambálek.
Cena: 140 eur jedno dvojdňové stretnutie.
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac


Aplikovanie Motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov

19. september 2024 - 3. december 2024
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org