Dynamika vzťahovej väzby v dospelosti

Zážitkový výcvik s Dr Unou McCluskey

8., 9., 10. – 15., 16., 17. apríl 2024

každý deň od 10:30 do 14:00 hod
Online na Zoome

Lektorka zážitkového výcviku: Dr Una McCluskey
Celý výcvik je simultánne tlmočený


Tento kurz, ktorý sa bude konať cez ZOOM a bude trvať 2 x 3 dni, je určený pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktorí budú mať možnosť preskúmať svoje prežívanie dynamiky vzťahovej väzby v kontexte uzavretej zážitkovej skupiny. Prácu podporí didaktický vstup a čas na reflexiu, aplikáciu a analýzu.

Kurz vychádza z predpokladu, že vo svojej práci, ktorá si od nás vyžaduje, aby sme reagovali na potreby iných ľudí, veľmi často nevytvárame podmienky, ktoré podporujú náš vlastný osobný a psychologický rozvoj.

Zážitok vyhľadávania a poskytovania starostlivosti má korene v útlom detstve a tvorí naše očakávania a reakcie na situáciu vyhľadania a poskytnutia starostlivosti v dospelom živote.

Keďže poskytujeme služby v oblasti duševného zdravia, sociálnej starostlivosti a rozvoja ľudí, uvedomujeme si mnoho rozličných spôsobov, ako ľudia vyhľadávajú starostlivosť a aké je niekedy ťažké presne ich interpretovať a reagovať na ne. Ľudia, ktorí majú problematické skúsenosti s poskytovaním starostlivosti, budú mať tendenciu chybne vnímať situácie, kde im je starostlivosť poskytovaná a tak mnoho pokusov o nadväzovanie kontaktu bude znemožňovaných a na oboch stranách môže skončiť ako frustrujúci zážitok.

Dynamika vzťahovej väzby pozostáva z niekoľkých systémov korigovaných cieľom. Patrí k nim vyhľadávanie starostlivosti,

  • poskytovanie starostlivosti
  • sexualita
  • otvorené zdieľanie záujmov s rovesníkmi
  • individuálny systém obrany self
  • vnútorné podporné a nepodporné prostredie a
  • individuálne vytvárané externé podporné prostredie (rodinný/životný štýl).

Teória tvrdí, že tieto systémy spolupracujú ako jeden proces, aby trvalo prispievali k maximálnej pohode a zdraviu.

Štruktúra programu

Každé stretnutie bude obsahovať krátky didaktický vstup o systéme vzťahovej väzby, ktorý sa bude v ten deň skúmať, potom budú nasledovať dve zážitkové skupinové sedenia s krátkou prestávkou medzi nimi. Bude čas a príležitosť identifikovať, čo sa ľudia naučia, objavia a aplikujú vo svojej vlastnej praxi. Una McCluskey skúma dynamiku vzťahovej väzby mnoho rokov a jej cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie pre skupinovú prácu s témou vzťahová väzba.

Pre koho je workshop určený

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií.

Cena: 700 Eur

Skupina je koherentná. Počet miest je obmedzený.

Kurzovné je možné uhradiť po prijatí a potvrdení prihlášky záujemcu. Pre prihlásenie kliknite na hore uvedený odkaz Prihláška

Možnosti platby sú buď vopred za celý výcvik, alebo je možné platbu rozložiť na dve splátky. Po prijatí prihlášky vás požiadame uhradiť depozit 100 € pre zaistenie miesta v skupine.

Kto je Una McCluskey

Po odbornom výcviku v sociálnej práci na univerzite v Edinburghu začiatkom päť rokov pracovala na inovatívnom oddelení detskej a rodinnej psychiatrie, kde skúmala významné prepojenie medzi funkčnými a dysfunkčnými vzťahmi v rodinách s otázkami chudoby, zdravia, kognitívneho a emocionálneho vývinu a pohody. Pracovala na prvom detskom a adolescentnom psychiatrickom oddelení v Spojenom kráľovstve, ktoré zapájalo celú rodinu do práce na dynamike ich vzťahov a ich vplyvu na vývin osobnej a sociálnej kompetencie všetkých členov rodiny. Podieľala sa na vzniku britskej Asociácie rodinnej terapie (Family Therapy Association) a mnoho rokov tam bola v riadiacich pozíciách. V 70tich rokoch absolvovala a následne viedla výcvik v Analytickej skupinovej práci s JD Sutherlandom a Megan Browneovou, na Škótskom inštitúte ľudských vzťahov (Scottish Institute of Human Relations). Individuálny psychoanalytický výcvik absolvovala v tradícii objektových vzťahov a bola kolegyňou významných psychoanalytikov svojej doby (Guntrip, Fairbain). V 1980-tych rokoch bola členom personálu na Tavistockých kurzov rozvoja vzťahov v skupinách a v manažmente (Tavistock Management Consultancy). Tieto kurzy boli určené pre manažérov v podnikoch ako napríklad Lever Bros a ICI, ako aj NHS, miestne úrady a dobrovoľnícke služby. V 1990-tych rokoch absolvovala rozsiahly výcvik v skupinovej psychoterapii zameranej na systémy (Systems Centred Group Psychotherapy, SCT) a získala prvú licenciu v tejto metóde v Európe. Neskôr sa jej vzdala, pretože si uvedomila teoretické a metodologické konflikty medzi ponúkaným spôsobom práce SCT a prácou na základe vzťahovej väzby, ktorú vypracovávala. Začiatkom tohto milénia, na základe dlhodobého výskumu, vypracovala vlastnú teóriu interakcie v psychoterapii – koncept empatického vyladenia korigovaného cieľom.

O čom je model empatického vyladenia korigovaného cieľom
(Goal-Corrected Empathic Attunement, GCEA)?

Autorka, v spolupráci s Dorothy Heardovou a Dr. Brian Lakeom (kolegami Mary Ainsworthovej) identifikovala päť typických vzorcov správania pri vyhľadávaní starostlivosti a päť typických reakcií pri poskytovaní starostlivosti, z čoho vzniklo deväť rôznych vzorcov interakcie medzi profesionálnym opatrovateľom a človekom ktorý starostlivosť hľadá. Každý z nich prezentuje odlišné životné afekty. Dva z týchto vzorcov interakcie sú efektívne z hľadiska poskytovania podmienok explorácie a optimálneho vývinu a sedem ich je inhibičných. Tieto vzorce sa zakladajú na téze, že správanie vzťahovej väzby je korigované cieľom. Efektívne správanie profesionálnov, ktorí poskytujú starostlivosť a pomáhajúci vzťah sa zakladá na procese interakcie, ktorý som nazvala empatické vyladenie korigované cieľom (Goal-Corrected Empathic Attunement, GCEA). Tieto vzorce interakcie v pomáhajúcich vzťahoch rozpracovala v knihe: To Be Met as a Person: The dyamics of attachment in professional encounters (Spoznať človeka; dynamika vzťahovej väzby v profesionálnych stretnutiach), ktorá vyšla vo vydavateľstve Karnac v roku 2005 a ďalej ich rozvíjala v knihe ‘Attachment Therapy with Adolescents and Adults: Theory and Practice post Bowlby. (Terapia vzťahovej väzby u adolescentov a dospelých; teória a prax po Bowlbym), ktorá vyšla v roku 2009. Túto knihu napísala spoločne s Dr. Dorothy Heardovou a nebohým Dr. Brianom Lakeom. Na základe vlastnej práce o interakcii v profesionálnych vzťahoch opatery a Zdieľania exploračných záujmov na základe teórie vzťahovej väzby (Theory of Attachment Based Exploratory Interest Sharing; TABEIS), ktoré vypracovala Dorothy Heardová a Brian Lake, vytvorila Una McCluskey:

  • Model individuálnej a skupinovej psychoterapie skúmajúci Dynamiku vzťahovej väzby v dospelosti (‘The Dynamics of Attachment in Adult Life’ TM ) pre profesionálov, ktorí si vytvárajú pomáhajúce vzťahy a poskytujú starostlivosť nazvaný Cieľom korigovaná exploračná psychoterapia (‘Goal-Corrected Exploratory Psychotherapy’ TM)
  • Výcvikový program pre tých, čo sa chcú naučiť, ako používať tento model vo svojej práci s klientmi
  • Výskumný program, ktorý je určený na hodnotenie efektivity tohto modelu

Workshop bude úvodom do problematiky a v prípade záujmu naň bude nadväzovať ďalšie špecifické vzdelávanie pre pomáhajúcich odborníkov v oblasti.

Chcem vedieť ešte viac

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org