Práca s emóciami v poradenskom (terapeutickom, koučovacom, mediačnom) procese

Webináre sú vhodné pre všetky pomáhajúce profesie, psychológov, liečebných a sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ale aj mediátorov či koučov.

Zámerom série webinárov je predstaviť rôzne stratégie, postupy a techniky, ktoré pomáhajú pomáhajúcim pracovníkom pri práci s vlastnými emóciami a pri práci s klientom. Každý webinár trvá viac ako hodinu a obsahuje príklady z praxe, powerpointové prezentácie a diskusiu lektorov.

1. modul Úvod do práce s emóciami objasňuje koncept primárnych a zástupných emócií. Prostredníctvom video ukážky môžu študenti porozumieť tomu ako emócie u ľudí vznikajú na individuálnej, interakčnej aj systémovej úrovni a dotkneme sa aj špecifík emocionality u rôznych štruktúr osobností.

2. modul Pomáhajúce vzťahy a regulácia emócií sa venuje dyadickej regulácii afektov v kontexte vzťahovej väzby. Opíšeme v ňom cykly napĺňania potrieb a kontaktný cyklus, ktorý potrebuje dodržiavať pomáhajúci profesionál pri práci s emóciami klientov. Detailne opíšeme podporné, validizujúce a exploračné intervencie, ako aj evokačné a konfrontačné intervencie pri práci s emóciami.

V 3. module Emócie v rôznych prístupoch sa pozrieme na to ako súvisia emócie s diagnostikou a procesom starostlivosti o klienta a na príkladoch humanistických, psychodynamických a kognitívno-behaviorálnych prístupov objasníme konkrétne spôsoby práce s klientmi. v tomto module sa detailne venujeme otázkam ako pracovať s nedostatočnou kontrolou impulzov a ako pracovať so silnými emocionálnymi stavmi ako sú napr. plač, strach a úzkosť, hnev a zlosť.

Cena

  • pre neobmedzený prístup za všetky 3 diely je 40 eur / 1 diel 15 eur
  • pre prístup na 1 mesiac je 27 € za všetky videá spolu a 10 € za 1 video

Prístup k videám získate prihlásením sa do účtu google/gmail a zaslaním platby. Ak máte záujem si webináre zakúpiť, napíšte prosím mail na mihalkova@coachingplus.org , pošleme vám potrebné inštrukcie.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org