Poradenský proces – séria webinárov

29. január - 16. december 2024

Čas konania: 18:00 – 20:00 cez Zoom

Prihláška

Zámer kurzu

Zámerom pravidelných webinárov v roku 2024 je všetkým záujemcom z odbornej verejnosti predstaviť stratégie, postupy, metódy a techniky poradenstva. Na webináre sa je možné prihlásiť jednotlivo, alebo môžete navštíviť vybrané tri webináre za zľavu, či ísť na všetky webináre za zvýhodnenú sumu.

Webináre sú vhodné pre všetkých odborníkov/čky, ktorí sprevádzajú klientov/ky v kontexte poradenstva: pre poradenských aj školských psychológov/čky, pre sociálnych poradcov/kyňe, liečebných a špeciálnych pedagógov/ičky, pre koučov/ky, mentorov/ky, supervízorov/ky, ktorí supervidujú poradcov/kyne, no zaujať môže aj psychoterapeutov/ky, organizačných poradcov/kyne a vedúcich zamestnancov/kyne organizácií, ktoré sa poradenstvu venujú.

Kurz je rozdelený do 12 blokov, ktoré na seba nadväzujú, no účasť na jednom nepodmieňuje absolvovanie iného. Všetkými webinármi vás bude sprevádzať Vlado Hambálek, na vybraných webinároch budú hostia/ky, štruktúra webinárov je kombináciou video ukážok práce s klientmi/kami, ktoré podporujú teoretický výklad k téme, ukážok konkrétnych techník, diskusie v malých skupinách a odpovedí na otázky.

Webináre môžu slúžiť ako prehľadný úvod do problematiky, no majú ambíciu aj prehĺbiť poznanie skúseným praktikom. Každý webinár je v trvaní 2 hodiny.

Cena

Cena za celoročný cyklus všetkých 12 webinárov je vo zvýhodnenej sume 350 Eur (odporúčané).
V prípade záujmu ponúkame tiež balík 3 webinárov vo zvýhodnenej sume 119 Eur.
Cena jedného webinára je 49 Eur.

Každý webinár obsahuje aj materiály, študijné texty a cvičenia, ktoré dostanú účastníci/čky k dispozícii. Účasť je online v reálnom čase.


Témy webinárov

  1. Rola poradcu. Základné poradenské kompetencie a komunikačné zručnosti poradcu
  2. Poradenský proces a jeho jednotlivé fázy
  3. Poradenský rozhovor a jeho štruktúra
  4. Kontraktovanie v poradenstve a práca s cieľmi
  5. Práca s rodinou, kontextom a vzťahmi klienta
  6. Práca s nedobrovoľnými klientmi, motiváciou a odporom v poradenstve
  7. Diagnostika v poradenskom procese
  8. Metódy a techniky poradenského procesu I. (kognitívne, behaviorálne a systémové stratégie)
  9. Metódy a techniky poradenského procesu II. (na emócie zamerané a psychodynamické stratégie)
10. Kreativita a kreatívne metódy a techniky v poradenstve
11. Multidisciplinárna spolupráca v kontexte starostlivosti o klienta
12. Etika a etické dilemy v poradenstve


Obsah jednotlivých webinárov

1. Rola poradcu/kyne. Základné poradenské kompetencie a komunikačné zručnosti poradcu/kyne
29. január 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je prakticky predstaviť kľúčové kompetencie a komunikačné zručnosti profesionála/ky v kontexte poradenstva a špecificky opísať intervencie poradenského psychológa/čky, špecializovaného sociálneho poradcu/kyne, prípadne iných profesií, ktoré sprevádzajú klientov pri analýze a riešení ich problémov. Na video ukážkach budeme rozoberať zručnosti priamej komunikácie, aktívneho počúvania a kladenia otázok, ktoré rozvíjajú spoluprácu s klientmi/kami. Špecificky sa dotkneme tých na dôkazoch založených stratégií, ktoré rozvíjajú zámernú (deliberate) prax naprieč všetkými teoretickými orientáciami a sú základom pre funkčné pracovné spojenectvo medzi poradcom/kyňou a jeho klientom/kou.

2. Poradenský proces, jeho stratégie a štruktúra
26. február 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je predstaviť celkový cyklus, ktorým poradca/kyňa sprevádza klienta/ku v procese spolupráce, pričom sa budeme venovať konkrétnym stratégiám, ktoré poradca/kyňa využíva v rôznych štádiách zmeny – vo fáze keď klient/ka nad zmenou neuvažuje, vo fáze uvažovania nad zmenou, vo fáze prípravy na zmenu, vo fáze realizácie zmien, vo fáze udržiavania a prípadne aj vo fáze relapsu. Účastníci/čky dostanú konkrétne know how, postupy a inšpirácie, ktorými môžu lepšie porozumieť štádiám zmeny a aplikovať užitočné zručnosti, aby klienta/ku posilnili na jeho/jej ceste transformácie.

3. Poradenský rozhovor a jeho štruktúra
25. marec 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je prestaviť možnosti ako štruktúrovať poradenské stretnutie od jeho začiatku. Na videách si pozrieme rozdiel medzi direktívnym a nedirektívnym štýlom práce v priebehu stretnutia s klientom, ale aj to, ako aplikovať počas sedenia konkrétnu teóriu, prístup, alebo techniku, či ako zvládať nedorozumenia a ruptúry vo vzťahu s klientom/kou. Špecificky sa budeme venovať riadeniu rozhovoru v prípadoch, že sú v konzultácii prítomné silné emócie – strach, hnev, vzrušenie, či smútok. Pozornosť budeme venovať aj špecifikám vedenia rozhovoru s teenagerom/kou a detským klientom/kou.

4. Kontraktovanie v poradenstve a práca s cieľmi
29. apríl 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára o kontraktovaní a práci s cieľmi je priblížiť účastníkom/čkám komunikačné zručnosti, ktoré poradcovi/kyni pomáhajú zacieliť rozhovor na tvorbu dohody na tom, čomu sa v poradenstve budú spoločne s klientom/kou venovať, ako budú spolupracovať a aký bude etický rámec spolupráce. Budeme sa venovať nielen obsahovému a procesuálnemu, ale aj psychologickému kontraktu v poradenstve. Špecificky zameriame pozornosť na to ako pracovať s klientmi, ktorí dohody nevedia vytvoriť, alebo sú nejasní, ako aj na prácu s cieľmi na sedenie, či celkový proces spolupráce.

5. Práca s rodinou, kontextom a vzťahmi klienta
22. máj 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je predstaviť možnosti praktických intervencií, ak je potrebné v ktorejkoľvek fáze poradenského procesu do rozhovoru s klientom/kou prizvať tretiu stranu: rodiča, partnera/ku, kolegu/gyňu, učiteľa/ku, prípadne iných relevantných odborníkov/čky. Na videách ukážeme rôzne typy dyadických a rodinných poradenských konzultácií a zdôrazníme špecifické postupy v prípadoch riešenia vzťahových dilem (párové poradenstvo, mediácia, apod.) Zároveň sa budeme venovať tomu, ako rodinný, sociálny, kultúrny, či organizačný kontext, v ktorom klient/ka funguje, ovplyvňuje poradenský proces a ako s klientmi/kami pracovať v prospech ich záujmov, no zároveň rodovo a kultúrne citlivo.

6. Práca s nedobrovoľnými klientmi, motiváciou a odporom v poradenstve
19. jún 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je predstaviť komunikačné stratégie práce s nedobrovoľnými klientmi/kami v poradenstve, ale aj rôznorodé postupy práce s odporom. Na video ukážkach uvidíte techniky sprevádzania klienta/ky ambivalenciou a postupy, ktoré pomáhajú zaangažovať klientov/ky pre spoluprácu a preberanie zodpovednosti. Špecificky sa budeme venovať zaangažovaniu detí, teenagerov, závislých, rodičov v konflikte, ale aj rôznorodých skupín na okraji spoločnosti. Konkrétne stratégie, ktoré predstavíme, a o ktorých budeme diskutovať, sa budú opierať o motivačné rozhovory, na riešenie zameraný prístup a techniky strategickej terapie.

7. Diagnostika v poradenskom procese
29. júl 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je pomôcť jeho účastníkom/čkám prehĺbiť si zručnosti posúdenia prípadu a formulovania poradenského plánu. Podrobne sa budeme venovať diagnostickým metódam: pozorovanie, analýza materiálov a vecí, činnostnej diagnostike a štandardizovaným nástrojom, ktoré pomáhajú formulovať poradenský plán nielen v kontexte poradenskej psychológie, ale aj špecializovaného sociálneho poradenstva. Priestor dostanú aj postupy a stratégie ktorými vedieme rozhovor, ktorým klientom/kám interpretujeme odborné závery z procesu diagnostiky a postupom, ktorými s klientmi/kami formulujeme poradenský plán dialogickým spôsobom.

8. Metódy a techniky poradenského procesu I. (kognitívne, behaviorálne a systémové stratégie)
26. august 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom/čkám poradenské intervencie, ktoré pomáhajú klientom uvedomiť si a analyzovať zmysel a funkčnosť ich presvedčení, predpokladov, úsudkov a uzáverov, ktoré im pomáhajú alebo bránia v rozhodovaní sa a preberaní zodpovednosti za zmenu. Špecificky sa budeme venovať rôznym spôsobom práce s dysfunkčnými kognitívnymi procesmi, ale vybraným stratégiám behaviorálnej terapie, ktoré pomáhajú mobilizovať experimentovanie a zmeny v správaní medzi stretnutiami. Z kontextu systémových prístupov predstavíme tie intervencie, ktoré upriamujú pozornosť klientov/tiek na rekurzívnu a cirkulárnu vzťahovú dynamiku a reštrukturalizujú behaviorálne interakčné vzorce.

9. Metódy a techniky poradenského procesu II. (na emócie zamerané a psychodynamické stratégie)
23. september 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom/čkám poradenské intervencie, ktoré pomáhajú klientom/kám prepojiť sa s ich prežívaním a jadrovými emóciami. Na video ukážkach uvidíte ako s emóciami pracujú na telo zamerané prístupy, rôznorodé humanistické prístupy, ale aj ako s emocionalitou pracujú psychodynamicky orientovaní kolegovia/yne. Prakticky si precvičíte techniky fokusovania, explorácie emócie a jej transformácie a uvedieme vybrané príklady práce s emóciami u detí a adolescentov. Z psychodynamických techník sa budeme venovať analýze obrany, odporu a prenosu v poradenskom kontexte.

10. Kreativita a kreatívne metódy a techniky v poradenstve
23. október 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je podporiť účastníkov/čky v aplikácii kreatívnych postupov poradenstve. Prostredníctvom kazuistík a video ukážok sa zameriame nielen na to, aké možnosti kreatívnej práce v poradenstve existujú, ale najmä na to, kedy, čo a prečo aplikovať a ako viesť rozhovor s klientom/kou počas kreatívnej ponuky a po jej realizácii. Zážitková práca s technikou, či aktivitou v sebe zahŕňa interpersonálnu citlivosť a empatické vyladenie. Webinár sa bude venovať tomu, aké sú indikácie a kontraindikácie kreatívnych metód, ale aj nutné podmienky ich aplikácie v poradenstve.

11. Multidisciplinárna spolupráca v kontexte starostlivosti o klienta
25. november 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je sprostredkovať účastníkom/čkám základné zručnosti práce v multidisciplinárnom tíme, ktoré pomáhajú poradcovi/kyni riadiť a koordinovať intervencie viacerých odborníkov/čiek, ktorí s klientom poradcu/kyne spolupracujú. Na video ukážke rozoberieme techniky prípadovej konferencie, jej prípravu s klientom/kou, proces a jej vyhodnotenie. Budeme sa venovať aj téme zdieľania informácii v multidisciplinárnom tíme, vytváraniu dôvery a spôsobom zapojenia klientov/iek (a ich príbuzných) do systému zdieľanej starostlivosti v rôznych kontextoch (školstvo, zdravotníctvo, sociálno-právna ochrana, služby apod.)

12. Etika a etické dilemy v poradenstve
16. december 2024 od 18:00 do 20:00

Cieľom webinára je pomenovať etické princípy a etické dilemy poradenskej práce ako aj postupy riešenia etických dilem v kontexte poradenskej práce. Oslovíme tému hraníc v poradenstve a špecificky sa budeme venovať téme práca s kultúrnou, sociálnou a rodovou citlivosťou. Zároveň predstavíme niekoľko modelov kritickej reflexie a supervízie. Na kazuistikách a video ukážkach účastníci/čky zažijú funkcie, rôzne spôsoby supervízie poradenskej praxe a identifikujú svoje slepé miesta a príležitosti pre svoj ďalší odborný/osobnostný rozvoj v role poradcu/kyne.

Lektori webinárov

Každým webinárom vás bude sprevádzať Vlado Hambálek (pôvodne sociálny pracovník, psychoterapeut, lektor a supervízor v oblasti poradensko-psychologických služieb s viac ako 25 ročnou praxou v rôznych poradenských kontextoch). Každý webinár bude mať hosťa/ku Coachingplus, ktorí sú špecialisti/ky v danej problematike a obohatia ho svojím vstupom.

Ak sa chcete prihlásiť, vyplňte prihlášku alebo napíšte email na mihalkova@coachingplus.org. Po zrealizovaní platby vám bude zaslaný 2 dni pred začiatkom webinára prihlasovací link na platformu Zoom, kde bude webinár prebiehať.

Kontakt

Zuzana Mihálková
+421 911 324 040
mihalkova@coachingplus.org