Rozvoj kompetencií supervízora

Komplexný vzdelávací program

Zámerom programu je poskytnúť priestor pre špecializovaný rozvoj kľúčových kompetencií supervízora a tvorbu vlastného supervízneho portfólia. Výcvikový program akreditovaný Ministerstvom školstva je vhodný pre praktikujúcich supervízorov ako ďalší spôsob rozvoja vlastného supervízneho portfólia. Program zároveň spĺňa aj všetky kritéria akreditovaného vzdelávania v supervízii a jeho absolvent, v prípade, že ešte nemá kvalifikáciu dostáva po jeho absolvovaní certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať supervíziu podľa Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Výcvikový program je vhodný pre:

 • Supervízorov, ktorí supervidujú, ale chcú vedieť o tom, čo robia, viac, alebo chcú zlepšiť svoje zručnosti v práci s jednotlivcom, tímami, alebo organizáciou
 • Koučov, ktorí mentorujú, ale chcú prehĺbiť a rozšíriť svoju prax o zručnosti a kompetencie supervízora
 • Mentorov a tútorov, ktorí vedú iných ľudí, ale chcú porozumieť tomu, čo sa pri rozvoji ľudí s ľuďmi aj systémami deje
 • Psychológov a psychoterapeutov, ale aj liečebných pedagógov a sociálnych pracovníkov, ktorí majú minimálne 10 rokov praxe, sú neformálnymi autoritami, pomáhajú kolegom, ale chcú vedieť ako sa tá supervízia robí kvalitne a odborne
 • Mediátorov a facilitátorov, ktorí chcú pomáhať ako supervízori reflektovať kolegom prax alternatívneho riešenia konfliktov
 • Lektorov, konzultantov a trénerov, ktorí pracujú v organizáciách a zmenových projektoch a chcú vedieť ako pridať do svojho portfólia zručnosti supervízora
 • Absolventov výcvikov Coachingplus (napr. Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch rodinách a pároch) a absolventov výcviku Poradenská propedeutika (asociácie Manželských a rodinných poradcov), ktorí chcú byť súčasťou Coachingplus komunity supervízorov a chcú byť zapísaní v zozname supervízorov MPSVR

PODMIENKOU VSTUPU DO VÝCVIKU JE VLASTNÁ SUPERVIDOVANÁ PRAX V ODBORE, KTORÝ CHCETE SUPERVIDOVAŤ A ABSOLVOVANIE PRVÉHO VÝBEROVÉHO MODULU

Lektori výcviku

Všetky moduly povedie Mgr. Vladimír Hambálek a Mgr. Zuzana Zimová. Každý modul vám, podľa jeho odborného obsahu, okrem lektorov priblíži zo svojej perspektívy aj hosť, ktorý sa téme daného modulu špecificky venuje a je lektorom supervízorov. Hostia sú aktívni domáci aj zahraniční spolupracovníci Coachingplus, prípadne zastrešujú vzdelávanie supervízie v partnerských inštitútoch na Slovensku a Veľkej Británii.

Osnovy výcviku

Všeobecné východiská

Osnovy výcviku supervízie v praxi pomáhajúcich profesií ponúkajú rámec kurzu supervízie. Opisujú dobrú prax a osvedčené postupy vzdelávania v supervízii a uvádzajú body výcviku na každom stretnutí. Opierajú sa o supervízne kompetencie tak ako ich definujú relevantné odborné autority z akademického prostredia, ale aj Európska asociácia pre supervíziu a koučovanie (EASC), Európska asociácia supervíznych asociácií (ANSE) a medzinárodná asociácia supervízorov koučovania (AoCS). Supervízia sa stala príkladom dobrej praxe všetkých pomáhajúcich profesií – predovšetkým však psychológov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, konzultantov v organizáciách, mediátorov apod. Súbor kompetencií, ktoré rámcujú predkladaný vzdelávací program možno označiť ako súbor, ktorý vznikol výskumom a ide o odbornú prax založenú na dôkazoch. Predstavené kompetencie supervízora vychádzajú z relevantných teórií v kontexte pomáhajúcich profesií a integrujú východiská rôznych paradigiem: kognitívnu a behaviorálnu modalitu, psychoanalyticko / psychodynamickú modalitu, ako aj humanistické a systémové prístupy. Vzdelávanie tak zahŕňa kompetencie, ktoré podporujú supervíziu všetkých teoretických paradigiem. Základné kompetencie opisujú také oblasti praxe ako vytvorenie a udržiavanie pracovnej aliancie so supervidovaným, reflexia schopnosti pracovať s rozdielmi a schopnosti pracovať eticky, špecifické kompetencie supervízie sa podrobnejšie venujú jednotlivým modalitám a formám supervízie. Vzdelávanie zahŕňa aj súbor úsudkov, ktoré musí supervízor v procese supervízie robiť, ako napríklad upravovať proces a obsah supervízie podľa potrieb supervidovaného a zvládanie starostí o schopnosť supervidovaného zužitkovať supervíziu. Kľúčovou myšlienkou je osvojenie si nových supervíznych kompetencií a vytvorenie pracovného rámca, ktorý určuje prax supervízora aj na základe toho, čo sa naučil doposiaľ, na báze predchádzajúcich poradenských, alebo iných odborných skúseností, na čom môže stavať a využiť v supervízii pri práci so supervidovanými. Výcvik je určený pre praktických pracovníkov z kontextu pomáhajúcich profesií s predchádzajúcim postgraduálnym vzdelaním v psychologickom, pedagogickom, alebo sociálnom poradenstve, alebo v psychoterapii a vedie ku kvalifikácii v supervízii pre oblasť pomáhajúcich profesií a organizačného rozvoja. Jeho dôležitou zložkou je nadobudnutie praxe v zručnostiach supervízie. Od účastníkov sa očakáva, že počas kurzu budú ponúkať supervíziu a odovzdajú výkaz hodín supervízie, ktoré odpracovali. Na stretnutiach je vyhradený čas na praktický aspekt kurzu, kedy si môžu účastníci nacvičovať zručnosti supervízie so svojimi spolužiakmi. Počas doby trvania výcviku musia mať frekventanti jedného supervízora mimo kurzu. Tieto sedenia budú tvoriť súčasť hodín supervízie poradenstva potrebných na splnenie požiadaviek kurzu. Výučbové bloky sú vedené participatívnym spôsobom a opierajú sa o koncept kolbovho cyklu učenia sa. Účastníci dostávajú pred každým blokom študijné materiály - handouty a zoznam odporúčanej literatúry. Súčasťou hybridného učenia je aj využívanie denníkov a reflexívnych záznamov. Denníky slúžia na zapisovanie si osobných poznatkov do denníka, nie sú povinnou požiadavkou kurzu, ale možno túto metódu navrhnúť ako pomôcku na spracovávanie svojho procesu učenia. Osnovy navrhujú, aby bol na každom stretnutí vyhradený čas na nácvik supervízie; táto časť nie je rozpracovaná do podrobností, nakoľko tréneri budú mať vlastné preferencie o praktickom nácviku. Tu je však niekoľko návrhov:

 • Prednes a analýza prípadov na veľkej a malých skupinách
 • Demonštrácie trénerov – veľmi užitočné, obzvlášť počas prvých dní výcviku, kedy ešte účastníci nemávajú veľa vlastného materiálu
 • Práca v trojiciach – nácvik supervíznych sedení alebo supervízia supervíznych sedení, využíva sa skutočný materiál, možnosť praktického nácviku
 • Práca v skupinovom „akváriu“ umožňuje celej skupine pozorovať proces supervízie a môže poskytnúť silný zážitok pre celú skupinu
 • Práca s Inter Personal Process Recall (IPPR, spomienkou na interpersonálny proces) môže poskytnúť cenné poznatky o kurze a neskoršiu prácu supervízorov

Detaily kurzu

Kurz má 250 hodín a je rozvrhnutý do jedenástich stretnutí. 10 stretnutí, stretnutie trvá tri dni ( 3 x po 8 hodín) + záverečné dvojdňové stretnutie (10 hodín), ktoré bude prebiehať vo forme skúšok. Stretnutia sa budú konať v mesačných intervaloch, čo umožní spracovanie vedomostí a ich uvedenie do praxe. Hodnotenie obsahuje minimum 90% účasti, sebahodnotenie a hodnotenie spolužiakmi, esej, ktorá dokazuje, že študent hlboko pochopil teóriu a prax supervízie o 2000 slovách. Táto esej musí preukázať študentovu schopnosť analyzovať teóriu supervízie aj súvisiacej teórie vzdelávania. Minimum 50 hodín vykázanej supervízie. Minimum jedna nahrávka supervízie poradenstva (10 minút) prepísaná a s poznámkami o procese.

Obsah kurzu

Stretnutie 1: Supervízor v kontexte
Stretnutie 2: Budovanie supervízneho vzťahu
Stretnutie 3: Osvedčené postupy v supervízii a etika
Stretnutie 4: Riadenie procesu supervízie
Stretnutie 5: Evaluácia v supervízii
Stretnutie 6: Zabezpečenie štandardov v supervízii
Stretnutie 7: Práca so skupinou v supervízii
Stretnutie 8: Práca s poradenským modelom supervidovaného 1
(kognitívno-behaviorálne a psychodynamické modality v supervízii)
Stretnutie 9: Práca s poradenským modelom supervidovaného 2
(rozvojové, systémové a humanistické modality v supervízii)
Stretnutie 10: Práca so supervíznym vzťahom
Stretnutie 11: Učenie sa zo skúseností, hodnotenie nahrávok a reflexia

Stretnutie 1: Supervízor v kontexte

Účel

Účelom tohto modulu je podať frekventantom úvod do roly supervízora a použitých teoretických modelov, ako aj vypracovať a zlepšiť zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať rolu supervízora poradenstva
 • Vedieť identifikovať a kriticky zhodnotiť teoretické modely supervízie
 • Chápať pedagogické princípy supervízie poradenstva
 • Vedieť identifikovať pedagogické teórie samoriadeného učenia sa
 • Dôkladne poznať preferovaný štýl učenia sa
 • Poznať a ovládať supervízne zručnosti
 • Začnú prepájať teóriu s praxou

Obsah stretnutia

Prehľad kurzu, Účel a funkcie supervízie, Rola supervízora, Teoretické modely supervízie, Všeobecné kompetencie – chápanie a aplikovanie pedagogických princípov, ktoré zlepšujú učenie, Pedagogické modely, Teória samoriadeného učenia, napr. Kolbov cyklus učenia a aktívne samoriadiace sa učenie.

Výstupy

Frekventanti budú poznať význam spolupráce v supervízii, vedieť umožniť supervidovaným spoznať svoje silné a slabé stránky a stanoviť si ciele, identifikovať učebný štýl supervidovaného, pochopiť kapacitu supervidovaného preniesť poznatky do praxe a nájsť spôsob, ako s tým pracovať, umožniť supervidovaným prepájať teóriu s praxou. Ďalším výstupom je nácvik supervíznych zručností – čas na nácvik je zaradený do každého stretnutia. Supervízia s ostatnými účastníkmi. Stretnutie bude mať vyhradený čas na nácvik zručností supervízie s ostatnými členmi skupiny, prácu s tútorom a spätnú väzbu od spolužiakov. Záver stretnutia bude zameraný na stanovenie praktických krokov napr. sedení, ktoré by mohli byť užitočné pre supervidovaného, špecificky potom stanovenie cvičení, ktoré supervidovanému pomôžu skúšať si praktické postupy.

Stretnutie 2: Budovanie supervízneho vzťahu

Účel

Účelom tohto modulu je umožniť účastníkom, aby pochopili, ako vybudovať a udržiavať supervízny vzťah a vypracovať si zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať význam supervízneho vzťahu
 • Vedieť identifikovať faktory, ktoré pomáhajú vytvárať prostredie prospešné pre supervíziu
 • Dôkladne chápať ako riadiť pracovný supervízny vzťah
 • Poznať a praktikovať zručnosti supervízie
 • Prepájať teóriu s praxou

Obsah stretnutia

Tvorba a údržba pracovného supervízneho vzťahu, Vzťah ako nástroj ktorý dokáže umožniť supervidovanému rásť a rozvíjať sa, Základy supervízneho spojenectva: tri domény – puto medzi supervízorom a supervidovaným, Faktory na strane terapeuta zvyšujúce pravdepodobnosť tvorby pozitívneho spojenectva, Tvorba neodsudzujúceho prostredia

Výstupy

Frekventanti budú mať osvojené vedomosti a zručnosti budovania vzťahu, v ktorom môže supervidovaný úprimne diskutovať o svojom prežívaní supervízie a otvorene hovoriť o jej cieľoch spôsobom, ktorý podporuje ich profesionálny rozvoj a pomáha im prehodnocovať svoju prax. Zároveň si budú uvedomovať si a riešiť napätia v supervíznom spojenectve, napr. overovať si, či je supervidovanému jasná štruktúra a proces supervízie, lepšie si uvedomovať význam vyžiadania si spätnej väzby od supervidovaného, prijatie zodpovednosti za ich príspevok k akémukoľvek napätiu vo vzťahu. Budú mať precvičené komunikačné zručnosti ktoré pomáhajú analyzovať a transformovať situácie v prípadoch keď sa úplne naštrbí pracovné spojenectvo. Výstupom je aj stanovenie praktických sedení a aktivít, ktoré by mohli byť užitočné pre supervidovaného v kontexte vzťahovej dynamiky.

Stretnutie 3: Osvedčené postupy v supervízii a etika

Účel

Účelom tohto modulu je poskytnúť účastníkom model osvedčených postupov v supervízii a vypracovať si a rozvíjať zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Dôkladne chápať a demonštrovať rolu supervízora pri sledovaní a dodržiavaní etickej praxe
 • Poznať Etický rámec dobrej praxe v obore v ktorom supervidujú a jeho praktickú aplikáciu v praxi supervízie
 • Poznať a chápať význam práce s rozdielmi a odlišnosťami na supervíznom sedení
 • Poznať a chápať prácu supervízora v kontexte organizácie a vedieť identifikovať, ako môže kontext organizácie vplývať na prácu
 • Poznať a praktikovať zručnosti supervízie
 • Prepájať teóriu s praxou

Obsah stretnutia

Uzatváranie kontraktu so supervidovaným, Supervízia kontraktovania, Reflexia etickej praxe, spôsoby ako umožniť supervidovanému pracovať s rozdielmi, metodiky na analýzu a pochopenie kontextu a vplyvu organizácie, Pochopenie roly supervízora, čo sa týka etiky, Pochopenie významu poznania súčasného výskumu poradenskej a supervíznej praxe.

Výstupy

Frekventanti budú poznať relevantné etické a profesionálne kódexy a spôsoby ich aplikácie v supervíznej praxi. Budú schopní pochopiť princípy etického rozhodovania sa, chápať princípy dôvernosti a mlčanlivosti, poznať rôzne druhy etických dilem. Vedieť pracovať s odlišnosťami v supervíznom aj inom pomáhajúcom. Chápať špecifiká práce v kontexte organizácie supervidovaného a dôsledkov tejto praxe, napr. písanie správ, kontrakty a usporiadanie vplyvu. Zároveň budú vedieť umožniť supervidovanému pochopiť, ako kontext jeho práce formuje jeho prax. Súčasťou stretnutia je nácvik supervízie s ostatnými účastníkmi výcviku, ktorá bude zameraná na dilemy etického rozhodovania sa v možných problémoch supervízie.

Stretnutie 4: Riadenie procesu supervízie

Účel

Účelom tohto modulu je pochopiť a získať zručnosti potrebné na to, aby supervidovaný využil supervíziu a rozpracovať a zlepšiť zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Mať poznatky o tom, ako riadiť proces supervízie
 • Chápať význam a spôsoby reflexie
 • Vedieť, ako sa dáva spätná väzba na supervízii
 • Poznať a praktikovať komplexné supervízne zručnosti
 • Prepájať teóriu s praxou

Obsah stretnutia

Métody a postupy, ktoré podporujú schopnosť štruktúrovať supervízne sedenie, Metódy a postupy, ktoré pripravujú supervidovaných na supervízne stretnutie a pomáhajú predstaviť prácu a prípad na supervízii, Reflexia na supervízii a proces vedenia hodiny supervízie, Dávanie spätnej väzby na supervízii, nástroje a zručnosti, ktoré pomáhajú pri identifikovaní relevantného obsahu na supervíznom sedení a identifikovaní a predstavení praxe, ktorá nepostupuje dobre, Práca s podpornou, rozvojovou a kvalitatívnou časťou na supervíznom stretnutí.

Výstupy

Frekvantanti budú mať precvičené zručnosti, postupy a stratégie, ktoré umožňujú supervidovanému, aby štruktúroval svoju prezentáciu na supervízii. Budú schopní pochopiť význam reflexie na supervízii, a význam sebahodnotenia v súvislosti s prácou so supervízorom. Budú mať precvičené zručnosti facilitovania reflexie na supervízii, napr. budú vedieť využívať pedagogické modely, ktoré sa zakladajú na sebareflexii. Precvičené budú aj modely, ktoré umožňujú supervidovanému reflektovať z perspektívy klienta, s úctou reagovať na reflexiu supervidovaného a dávať spätné väzby tak, aby nedošlo k navodeniu pocitu osobného zlyhania. Zároveň budú vedieť chápať ako pracovať so spätnou väzbou od supervidovaného.

Stretnutie 5: Evaluácia v supervízii

Účel

Účelom tohto modulu je naučiť účastníkov tie zručnosti, ktoré pomáhajú odhadnúť u seba aj u supervidovaných úroveň poznania a kompetencií v praxi a rozvíjať zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať spôsoby evaluácie úrovne kompetencií u supervidovaného
 • Dôkladne poznať faktory, ktoré vplývajú na predsudky supervízora, keď hodnotí prácu supervidovaného
 • Chápať význam poznania vlastných limitov v poznatkoch i praxi supervízora
 • Vedieť, ako riešiť svoje obmedzenia
 • Poznať a praktikovať supervízne zručnosti

Obsah stretnutia

Nástroje a techniky evaluácie úrovne kompetencií u supervidovaného, Konceptualizácia uvedomenia si obmedzení v poznaní a prežívaní, Kritériá hodnotenia kompetencií, Metódy posudzovania kompetencií, Využitie objektívnych mier pri posudzovaní kompetencií supervidovaného spolu so supervidovaným a pomoc pri stanovovaní priorít pracovnej náplne.

Výstupy

Zručnosti pomáhajúce supervidovanému identifikovať ohnisko učenia sa z nahrávky, nástroje, metódy a postupy evaluácie supervidovaného, prípadu a dynamiky vzťahov v pomáhajúcich systémoch. Budú chápať predsudky pri hodnotení a ich dopad na prácu v supervíznom poli. Budú poznať riziká vlastných obmedzení na strane supervízora, napr. obmedzovanie supervízie na prístup, v ktorom má supervízor výcvik, poznanie obmedzení výcviku, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu supervízie. Frekventanti budú rozumieť psychologickej, percepčnej a politickej rovine kontraktov v kontexte evaluatívneho procesu.

Stretnutie 6: Zabezpečenie štandardov dobrej praxe v supervízii

Účel

Účelom tohto modulu je podporiť frekventantov v tom, aby mali mať kapacitu a zdroje identifikovať štandardy dobrej praxe odbornej činnosti supervidovaného pomáhajúceho odborníka, ako aj vypracovať a zlepšiť zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Dôkladne rozumieť tomu, ako sledovať štandardy dobrej praxe jednotlivých pomáhajúcich profesií (poradenstvo, terénna práca, psychoterapia, mediácia, vzdelávanie dospelých, koučovanie) a poznať rôzne dostupné metódy, ktoré pomáhajú takejto reflexii
 • Chápať povinnosti supervízora, keď pracuje so supervidovanými s rôznymi učebnými potrebami v rôznych profesionálnych kontextoch
 • Vedieť, ako aplikovať štandardy dobrej praxe profesie supervidovaného v supervízii
 • Vedieť, ako efektívne pracovať s budúcimi odborníkmi vo výcviku
 • Poznať a praktikovať supervízne zručnosti a ďalšie zručnosti rozvoja zakomponované v supervíznom procese (tieňovanie, mentorovanie, tréning na pracovisku, koučovanie, konzultovanie)
 • Prepájať teóriu s praxou

Obsah stretnutia

Zahrnutie mentorovania, koučovania, tréningu na pracovisku a konzultovania do supervízie, Využívanie audio/video nahrávok, Práca s nahrávkou na supervízii, Zahrnutie tieňovania do supervízie – priame pozorovanie na sedení, Poznanie očakávaných štandardov profesionálneho výkonu profesie supervidovaného, Poznanie relevantných odborných a stavovských kódexov povolania, ktoré stanovujú očakávané štandardy.

Výstupy

Frekventanti budú poznať koučovací cyklus a základné koučovacie nástroje. Budú mať precvičené zručnosti koučovacieho rozhovoru a chápať jeho využitie v praxi supervízora. Budú poznať špecifiká mentorovania a konzultovania a ich odlišnosti od iných metód rozvoja. Zároveň budú poznať ako sa tieto metódy dajú využiť v kontexte supervízneho rozhovoru a aké špecifickí zručnosti si vyžadujú. Tieto zručnosti budú mať precvičené. Frekventanti budú mať precvičené zručnosti pomáhajúce supervidovanému identifikovať ohnisko učenia sa z nahrávky a poznať možné výhody a dopad nahrávania. Budú vedieť pomôcť supervidovanému zvládnuť svoje obavy z nahrávania, zachovania dôvernosti pri nahrávaní. Budú mať zručnosti ako pravidelne zastavovať nahrávky za účelom venovania pozornosti určitým oblastiam, zručnosti, ktoré pomáhajú používať vhodných otázok na pomoc supervidovanému pri reflexii svojich vstupov a vstupov klienta, budú vedieť pomôcť supervidovanému pri prepájaní teórie a praxe. Frekventanti budú mať precvičené zručnosti pomáhajúce supervidovanému identifikovať ohnisko učenia sa z nahrávky. Účastníci budú vedieť, ako aplikovať štandardy dobrej praxe profesie supervidovaného v supervízii a ako efektívne pracovať s budúcimi odborníkmi vo výcviku, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti a sú na začiatku svojej odbornej kariéry.

Stretnutie 7: Práca so skupinou v supervízii

Účel

Účelom tohto modulu je umožniť účastníkom pracovať so skupinami v supervízii a vypracovať a rozšíriť si zručnosti potrebné pre prax supervízie.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať špecifiká skupinovej supervízie a rolu supervízora v skupinovom kontexte
 • Demonštrovať pochopenie, ako štruktúrovať skupinové supervízne sedenia
 • Demonštrovať pochopenie, ako zvládať proces v skupinovej supervízii
 • Poznať a praktikovať supervízne zručnosti

Obsah stretnutia

Modely supervízie v skupinách a tímoch, Facilitovanie skupinovej supervízie a riadenie skupinového procesu, Príprava na skupinovú supervíziu, Zručnosti a metódy, ktoré pomáhajú štruktúrovať sedenia, Spôsoby identifikovania a konania v problematických interpersonálnych otázkach v skupine, spôsoby práce s kultúrnymi, sociálnymi a kognitívnymi rozdielmi v skupine, Stratégie riešenia konfliktov v skupinových procesoch, Kreatívne metódy supervízie.

Výstupy

Frekventanti budú vedieť identifikovať veci, ktoré im pomôžu byť efektívnymi účastníkmi skupinových procesov v supervízii, budú mať identifikované precvičené rôzne štýly vedenia skupiny. Zároveň budú vedieť kedy daný štýl využiť a s akými skupinovým aktivitami v kontexte supervízie je vhodné ho kombinovať. Budú poznať viaceré kreatívne metódy skupinovej supervízie (umelecké, imaginatívne, pohybové, práca s telom a neverbálnym vyjadrením apod.). Budú schopní identifikovať a konať v problematických interpersonálnych situáciách otázkach v skupine diagnostikovaním a zvládaním konfliktu a neprimeranej súťaživosti.

Stretnutie 8: Práca s poradenským modelom supervidovaného 1
(kognitívno-behaviorálne a psychodynamické modality v supervízii)

Účel

Účelom tohto modulu je rozpracovať teoretické znalosti študentov o špecifických pomáhajúcich modalitách a nácvik spôsobov ako pracovať s metódami, technikami a postupmi týchto modalít v supervízii.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať manažment prípadu z pohľadu kognitívno-behaviorálnej perspektívy a z pohľadu psychodynamickej perspektívy
 • Vedieť, ako pomáhať supervidovanému s prípadom prostredníctvom špecifických konceptov v jednotlivých modalitách
 • Chápať význam teoretických vedomostí o vybranom teoretickom modeli v prepojení na supervíznu prax

Obsah stretnutia

Aplikácia supervízie na špecifické modely a kontexty kognitívno-behaviorálnej perspektívy a psychodynamickej perspektívy, Manažment klinického prípadu, Práca so supervíziou za pomoci diaľkových technológií, napr. telefón, skype, text, videokonferencia, Identifikácia poznatkov supervidovaného o kognitívno-behaviorálnom prístupe a o psychodynamickom prístupe, Indikácia a kontraindikácia aplikácie kognitívno-behaviorálnych a psychodynamických prístupov v procese supervízie, Špecifiká aplikácie kognitívno-behaviorálnych a psychodynamických prístupov v praxi supervízie.

Výstupy

Frekventanti budú vedieť, ktoré koncepty, postupy, metódy a techniky je možné z kontextu kognitívno-behaviorálnych a psychodynamických prístupov aplikovať v praxi supervízora. Budú mať precvičené základné zručnosti práce s behaviorálnymi technikami, kognitívnymi schémami a procesmi, ako aj zručnosti práce s prenosovo-protiprenosovou dynamikou, vnútorným konfliktom, obranami a odporom v kontexte supervízie vo vzťahoch klient/prípad – supervidovaný – supervízor – organizácia – sociokultúrny kontext. Budú poznať aktivity, ktoré pomáhajú supervidovanému porozumieť vedomým, predvedomým aj nevedomým procesom v supervízii jednotlivca aj skupín. Budú vedieť podporovať supervidovaného, aby si sám riadil prípad; asimiloval a integroval informácie o prípade, ktorý supervidovaný prezentuje. Budú schopní využiť výsledky analýzy prípadu na manažment svojho prípadu. Budú schopní upraviť supervízie podľa potrieb výcviku, ktorý absolvoval supervidovaný, čo zahŕňa aj identifikovanie poznatkov a riešenie nepresných predstáv o modeli.

Stretnutie 9: Práca s poradenským modelom supervidovaného 2
(rozvojové, systémové a humanistické modality v supervízii)

Účel

Účelom tohto modulu je rozpracovať teoretické znalosti študentov o špecifických pomáhajúcich modalitách a nácvik spôsobov ako pracovať s metódami, technikami a postupmi týchto modalít v supervízii.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Chápať prácu v špecifickom teoretickom poradenskom prístupe k supervízii – z pohľadu rozvojovej, systémovej a humanistickej paradigmy
 • Chápať význam jasnosti teoretických znalostí zvoleného modelu
 • Poznať a praktikovať supervízne zručnosti daných modalít

Obsah stretnutia

Systémové prístupy a ich aplikácia v supervízii, 7 oký model a práca s paralelnými procesmi v systémoch, Cyklický model a jeho prepojenie na rozvojové prístupy v supervízii, Adaptovanie supervízie podľa štádia učenia supervidovaného a vývinu pomáhajúceho, Viacnásobné úrovne reflexie obsiahnuté v supervízii, Supervízne stanovisko a jeho reflexia, – rodinné vzťahy; vzťah medzi rodinou a terapeutom; terapeutov osobný a profesionálny kontext; vzťah medzi terapeutom a supervízorom; supervízorov osobný a profesionálny kontext; kontext, v ktorom sa odohráva supervízia, Skúmanie rozdielov a moci v supervíznom vzťahu, Koncept roly, jeho dynamika v kontexte supervízie, Koncept autonómie a intimity v praxi supervízora.

Výstupy

Frekventanti budú vedieť ktoré koncepty, postupy, metódy a techniky je možné z kontextu rozvojových, systémových a humanistických prístupov aplikovať v praxi supervízora. Budú mať precvičené základné zručnosti práce so 7 okým modelom, Cyklickým modelom, systémovými a cirkulárnymi schémami a procesmi, ako aj zručnosti práce s emóciami a prežívaním v rámci supervízie vo vzťahoch klient/prípad – supervidovaný – supervízor – organizácia – sociokultúrny kontext. Budú poznať aktivity, ktoré pomáhajú supervidovanému porozumieť potrebám na jednotlivých úrovniach jeho odborného vývoja a rozvoja. Budú vedieť podporovať supervidovaného, aby si sám riadil prípad; asimiloval a integroval informácie o prípade, ktorý supervidovaný prezentuje. Budú schopní využiť výsledky analýzy prípadu na manažment svojho prípadu. Budú vedieť reflektovať vlastné supervízne stanovisko, reflektovať samého seba a reflektovať proces a vzťah so supervidovaným, ako aj sledovať emocionálne a interpersonálne procesy spojené s interakciami medzi supervízorom a supervidovaným.

Stretnutie 10: Práca so supervíznym vzťahom

Účel

Účelom tohto modulu je naučiť frekventantov cielenej reflexii, konkrétnej práci so supervíznym vzťahom a podporiť ich schopnosť konať na základe kritických poznatkov o praxi supervidovaného.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Dôkladne rozumieť štrukturálnej, sociokultúrnej, funkčnej, psychodynamickej aj mocenskej dynamike vzťahu supervízor - supervidovaný
 • Chápať význam hodnotenia schopnosti supervidovaného využiť supervíziu
 • Vedieť, ako zvládnuť prípadné vážne obavy o prax supervidovaného a iné kritické incidenty
 • Poznať a praktikovať vzťahové supervízne zručnosti

Obsah stretnutia

Metakompetencie supervízora vo vzťahovom poli supervízie, Zvládanie obáv o schopnosť supervidovaného využiť supervíziu, Zvládanie vážnych obáv o dobrú prax supervidovaného, Algoritmy riešenia etických dilem a krízových situácií supervidovaných, Zvládanie kľúčových rozhovorov a vyjednávanie v rizikových situáciách v kontexte manažovania supervízneho procesu a etiky.

Výstupy

Frekventanti budú vedieť využívať profesionálny úsudok na sledovanie učenia sa u supervidovaného a jeho emocionálnych potrieb. Budú schopní priebežne upravovať supervízie podľa viacnásobnej a mnohostrannej spätnej väzby. Budú aplikovať vhodné postupy, keď proces práce supervidovaného vzbudzuje vážne obavy, zvládať možné protikladné účinky konfrontácie a etickej ochrany klientov na supervízny vzťah, budú vedieť nájsť rovnováhu v dôraze na rozvojové, podporné a pedagogické potreby supervidovaného a identifikáciou praxe, ktorá škodí klientom.

Stretnutie 11: Učenie sa zo skúseností, hodnotenie nahrávok a reflexia

Účel

Účelom tohto modulu je zhodnotiť proces práce a spolupráce počas výcviku ako aj posúdiť kompetencie frekventantov vykonávať supervíziu v praxi.

Ciele

Na konci tohto modulu budú frekventanti:

 • Mať odprezentované práce a nahrávky v skupine
 • Mať so skupinou spoločne zhodnotené skúsenosti a poznanie ohľadne toho, čo sa naučili na kurze o sebe, o supervízii, čo sa naučili o sebe ako supervízorovi
 • Mať vyplnený a prediskutovaný hodnotiaci formulár kurzu supervízie

Obsah stretnutia

Prezentácia častí supervíznych nahrávok a ich analýza, Prezentácia vlastného supervízneho rámca frekventanta, Spätná väzba frekventantom voči ich supervíznemu rámcu a supervíznym kompetenciám.

Výstupy

Frekventanti majú vytvorený a prezentovaný vlastný supervízny rámec, spätnú väzbu na tento rámec ako aj na vlastnú supervíznu nahrávku. Odpovede na otázky sú prebrané v skupine, čo poskytuje príležitosť facilitátorovi, aby okrem hodnotenia úspešnosti pochopil individuálne prežívanie členov skupiny. Je zozbieraný a prediskutovaný hodnotiaci formulár kurzu supervízie v praxi pomáhajúcich profesií.

Kontakt

Mgr. Vladimír Hambálek
+421 905 323 201
vladimir@coachingplus.org

Etický kódex supervízie